อีจัน | คนท้องฟังทางนี้! ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์คลอดบุตร กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 2 มิถุนายน 2562
  • เข้าดู : 131 ครั้ง

คนท้องฟังทางนี้! ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์คลอดบุตร กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ชั&#3618…

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 ส่งผลให้อัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงสนับสนุนให้ประชากรผู้ประกันตนมีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดที่กำลังลดลง รวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต โดยจูงใจให้ผู้ประกันตนมีบุตรเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรที่ครอบคลุมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น โดยจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้ ซึ่งจะได้รับเงินเหมายจ่าย จำนวนครั้งละ 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง
ส่วนผู้ประกันตนชายที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาแต่มิได้จดทะเบียนสมรสจะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเหมายจ่าย เดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน
ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้มีการสนับสนุนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดอีกด้วย

นายอนันต์ชัย กล่าวด้วยว่า การจ่ายสิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มกำลังแรงงานในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่งของผู้ประกันตน ในการที่จะสร้างครอบครัว เพื่อเพิ่มประชากรวัยทำงาน รวมถึงเพิ่มกำลังแรงงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยปรับโครงสร้างประชากรของประเทศให้มีความสมดุลต่อไป
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง ในจังหวัด หรือสาขาที่สะดวก หรือ โทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

ที่มา อีจัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น