Campus Star | สภานักศึกษา มธ. ยื่นจดหมายถึงอธิการบดี " ขอยกเลิกการแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

  • หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562
  • เข้าดู : 31 ครั้ง

สภานักศึกษา มธ. ยื่นจดหมายถึงอธิการบดี   ขอยกเลิกการแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
จดหมายเปิดผนึก ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศิณี วิฑูรย์ชาติ เกี่ยวกับเรื่อง ขอยกเลิกการแต่งกายด้วยเครื่องแบบ เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทางเพจเฟซบุ๊ก สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้โพสต์ข้อความ จดหมายเปิดผนึก ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศิณี วิฑูรย์ชาติ เกี่ยวกับเรื่อง ขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ โดยหนึ่งในเหตุผลที่ขอยกเลิก เพราะทางสภานักศึกษาฯ เห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อชุดเครื่องแบบนักศึกษาเพิ่ม ทั้งที่มิได้ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเนื้อหาในจดหมายทั้งหมดมีดังนี้

สภานักศึกษา มธ. ขอให้ยกเลิกการบังคับแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

จดหมายเปิดผนึก สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

เรื่อง ขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศ.เกศิณีวิฑูรย์ชาติ

ตามที่บทบัญญัติแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 ได้รับรองสิทธิของนักศึกษาที่จะแต่งกายด้วยชุดสุภาพในโอกาสทั่วไป ทว่า มหาวิทยาลัยยังกําหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธีและการสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังพบว่ามีอาจารย์ผู้สอนบางวิชายังคงบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบเข้าห้องเรียนวิชาของตนอีกด้วย

สภานักศึกษาเห็นว่าการกําหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธีและการสอบกลางภาคและปลายภาคดังกล่าวสร้างภาระให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อชุดเครื่องแบบนักศึกษาเพิ่ม ทั้งที่มิได้ใช้ในชีวิตประจําวัน และมักเป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าห้องสอบล่าช้าหรือมิได้เข้าห้องสอบ อีกทั้งเป็นการจํากัดเสรีภาพในการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษาเกินควรเพราะการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดพิธีหรือจัดสอบแต่อย่างใด ดังที่ปรากฏว่า มีสถานศึกษาอีกหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศที่มิได้กําหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ แต่ก็สามารถดําเนินการจัดงานพิธีและจัดสอบได้โดยสงบเรียบร้อย

นอกจากนี้การแต่งกายของนักศึกษายังถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 มิให้มีลักษณะเปลือย เปิดเผยร่างกาย หรือลามกอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัลอยู่แล้ว มหาวิทยาลัย จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดหรือจํากัดการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษาเพิ่มเติม

สภานักศึกษาจึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการจํากัดการแต่งกายและคุ้มครองเสรีภาพการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษา โดยดําเนินการแก้ไขและยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่จํากัดเสรีภาพการแต่งกายของนักศึกษาเกินกว่าที่จําเป็น ดังต่อไปนี้

  1. แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 โดยยกเลิกข้อความใน ข้อ 13.1 ที่ว่า ในงานพิธีและในการสอบไล่หรือสอบกลางภาคให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

  2. แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2549 โดยยกเลิกความในข้อ 11 ทั้งหมด

  3. แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเข้าสอบ พ.ศ.2549 โดยยกเลิกข้อความในข้อ 6 (3) ที่ว่า ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือแต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือแต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัย ในกรณีคณะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกําหนด

  4. แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าสอบของนักศึกษา โดยตัดยกเลิกข้อความในข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบข้อที่ 2 ที่ว่า ในการเข้าสอบนักศึกษาต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ออก

  5. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การแต่งกายที่ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสมทั้งฉบับ

สภานักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสภานักศึกษา และมีหนังสือตอบกลับภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา เพื่อให้ตรงตามคํากล่าวของอดีตอธิการบดีศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ที่ว่า ในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

13 พฤษภาคม 2562

อ่านจดหมายเปิดผนึกฉบับเต็ม >> จดหมายเปิดผนึก-สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความแนะนำ

ที่มา Campus Star

ร่วมแสดงความคิดเห็น