Thai PBS | สวธ.เปิดเกณฑ์ 6 ข้อเลือก "ฮิโนกิแลนด์"

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562
  • เข้าดู : 92 ครั้ง

สวธ.เปิดเกณฑ์ 6 ข้อเลือก

วันนี้ (14 พ.ค.2562) นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแหล่งวัฒนธรรม ที่มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ ที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีสื่อมวลชนและสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ได้นำเสนอข้อคิดเห็นของประชาชนในการประกาศให้ ฮิโนกิแลนด์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

ทางสวธ.ขอเรียนชี้แจงว่า การคัดเลือกครั้งนี้ ได้จัดทำแบบสำรวจแหล่งวัฒนธรรม โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม เสนอให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เนื่องจากเห็นว่า ฮิโนกิแลนด์ มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ท้าทาย มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างจากไม้หอมฮิโนกิ ตกแต่งด้วยโคมแดง เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของญี่ปุ่น

หากผู้สนใจก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแทนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้ และมีศักยภาพสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง โซเชียลคาใจ "ฮิโนกิแลนด์" ดีอย่างไร ติด 10 แหล่งวัฒนธรรม

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก มีดังนี้

  • มีสถานที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน มีตัวอาคารมั่นคงถาวร โดยเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีการประยุกต์ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมอยู่เสมอ
  • เป็นสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรการกุศล ชุมชน หรือบุคคลทั่วไป
  • เป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีพื้นที่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ และมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินการแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy)
  • มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
  • เปิดให้บริการเป็นประจำแก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปให้เข้าไปศึกษา หาความรู้
  • มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทย และชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะนำข้อท้วงติง และความคิดเห็นต่างๆของประชาชนจากสื่อมวลชนและสื่อโซเชียลมีเดีย ในการคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จ่อทบทวน "ฮิโนกิแลนด์" ติด 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

ที่มา Thai PBS

ร่วมแสดงความคิดเห็น