กอปศ.รุกประชาพิจารณ์ กม.การศึกษา คาดชง ครม.สิ้น ก.ค.

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 21 มิถุนายน 2561
  • เข้าดู : 66 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวในการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยมีผู้เเทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ปกครองกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟัง และเสนอข้อคิดเห็น ว่า ไทยประสบปัญหาด้านการศึกษาหลายด้าน เช่น คุณภาพการศึกษาไม่ดีพอ การบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้การศึกษาไทยถดถอย ไม่สามารถเเข่งขันกับประเทศอื่นได้ จึงจำเป็นต้องมี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นหลักในการศึกษาของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดระบบการศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

นางดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธาน กอปศ.กล่าวว่า หลักการ เเละกรอบแนวคิดของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ คือระบบการศึกษาต้องครอบคลุมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย การศึกษาตามระบบ การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมทั้งจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง และให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาและจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พิจารณานโยบายด้านคุณภาพการศึกษาของชาติในการศึกษาทุกรูปแบบ

นายวีระชัย เตชะจิตร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ คิดว่ามาถูกทาง แต่อยากให้เพิ่มมาตรา 45 ให้สถานศึกษาจัดให้มีการบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา วรรค(2) ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการสิ่งเเวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย ด้านการจัดการบริการความปลอดภัยในโรงเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอนสวัสดิภาพศึกษาเป็นพิเศษ แต่อยากให้เพิ่มเติมด้านการบรูณาการจิตใจให้เกิดความสุข เพราะปัจจุบันมีการรังแกกันในโซเชียลมีเดียมาก ต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการรังแกกัน

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีโครงสร้างที่ยังขาดอยู่ คือการกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ถือว่าสำคัญมาก ถ้าไม่กล่าวถึงจะเกิดปัญหาในเชิงบริหารจัดการ ความไม่ครอบคลุมมากพอ และการจัดการศึกษาบางข้อยังไม่ได้ตกผลึก บางมาตราเป็นเพียงหลักการเท่านั้น แต่ยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ

นพ.จรัสให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย อีกทั้ง กอปศ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีมากกว่า 10,000 ความคิดเห็นเเล้ว และในวันที่ 5-6 กรกฎาคม จะรับฟังความคิดเห็นจากตัวเเทนประชาชนในต่างจังหวัดต่อไป เมื่อทำประชาพิจารณ์เสร็จเเล้ว กอปศ.จะหารือเพื่อปรับกฎหมายในขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสิ้นเดือนกรกฏาคมนี้

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1007790

ร่วมแสดงความคิดเห็น