นายก ส.บ.ม.ท.ยื่น กอปศ.ถ่ายโอน ร.ร.สังกัดอื่นอยู่ ศธ.

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561
  • เข้าดู : 3,642 ครั้ง

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือต่อ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ให้ดำเนินการพิจารณาถ่ายโอนโรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือในสังกัดหน่วยงานอื่นให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูแล เนื่องจาก ศธ.มีความพร้อมด้านทรัพยากร มีประสบการณ์ และมีภารกิจหลักเรื่องการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนสังกัดอื่นได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงเห็นควรให้ถ่ายโอนโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอื่นให้อยู่ภายใต้ ศธ.อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ และโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องบริหารจัดการโดยหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

นอกจากนี้ กอปศ.ควรกำหนดให้มีหน่วยงานดูแลบริหารจัดการศึกษาระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาแยกต่างหาก โดยให้มีหน่วยงานระดับกรมบริหารจัดการการศึกษาระดับประถมแยกจากมัธยม และให้มีกฎหมายภายในที่แยกจากกัน เพราะปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการศึกษาเฉพาะด้านการประถม และเฉพาะด้านการมัธยม ทำให้การสนับสนุน และการพัฒนาในเรื่องเฉพาะทางอ่อนแอ ส่งผลให้การศึกษาทั้งด้านการประถม และการมัธยม อ่อนแอตามไปด้วย นอกจากนี้ เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนไม่มีศักยภาพในการสร้าง ผลิต หรือพัฒนาหลักสูตรเองได้ เพราะติดขัดเรื่องบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะครูที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากมาย และยังต้องทำงานพิเศษให้โรงเรียน ดังนั้น หากมีหน่วยงานระดับกรม ทำหน้าที่คิดหาแนวทางเทคนิควิธีสอน สร้าง และพัฒนาหลักสูตร สร้าง และผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนภารกิจของคุณครู วิเคราะห์แก้ปัญหาการจัดการศึกษา จะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น นายรัชชัยย์ กล่าว

นายรัชชัยย์กล่าวอีกว่า ส่วนความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนนั้น โรงเรียนสมควรเป็นนิติบุคคลอย่างยิ่ง เพราะหากเปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนต่างๆ ที่มีชื่อเสียง จะพบว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง เนื่องจากมีอิสระในเรื่องการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครู ผู้บริหารโรงเรียนมีอิสระในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น หากโรงเรียนของรัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีหลัก และกระบวนการธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง จะพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชนเหล่านี้ได้แน่นอน

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/830731

ร่วมแสดงความคิดเห็น