" การุณ" แจงงบฯสร้างโดม 11 โรงเรียนใต้

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 10 มกราคม 2561
  • เข้าดู : 3,885 ครั้ง

สร้างโดมอเนกประสงค์ 11โรงเรียนใต้ ไม่ได้อยู่ในโครงการสานฝันการกีฬาจังหวัดชายแดนใต้

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจสอบ กรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 62 ล้านบาท ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของ 11 โรงเรียนในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ นั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 นายธนู นูนน้อย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ทำหนังสือ ที่ ศธ.04245/1330 ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขอให้ สพฐ.สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 11 แห่ง

ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนั้นตนอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เห็นว่าโครงการที่ สพม.15 ขอมานั้นเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และสอดคล้องกับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้เด็กมีสถานที่ทำกิจกรรม จึงได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย จำนวน 62,431,400 บาท โดยได้ย้ำให้ สพม. 15 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโอนจัดสรรแล้วเท่านั้น ที่สำคัญให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้การอนุมัติเงินดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามตนได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการแล้ว

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/620587

ร่วมแสดงความคิดเห็น