ก.แรงงาน ติดดาวคุณภาพแรงงาน 591 คน สร้างมั่นใจนายจ้าง-ผู้ใช้บริการ

กระทรวงแรงงาน ประเดิมติดดาวคุณภาพแรงงาน 591 คน ตามโครงการ "แรงงานติดดาว" สร้างความมั่นใจนายจ้าง ผู้ใช้บริการ พร้อมรองรับไทยแลนด์ 4.0 …

วันที่ 11 ม.ค. 60 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานเปิดโครงการ แรงงานติดดาว และมอบเครื่องหมายดาวเงิน 6 แฉก ติดหน้าอกเสื้อผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 591 คน ว่า มาตรฐานฝีมือเป็นสิ่งสำคัญ ด้านการพัฒนากำลังคนการติดดาวเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพแรงงาน ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศรองรับไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งแรงงานจะต้องมีความรู้ความสามารถและมีทักษะสูงอย่างครอบคลุมในทุกระดับ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะมีการปฏิรูปโครงสร้าง วางรากฐานประเทศทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง

สำหรับหัวใจสำคัญ คือ คน แรงงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะสูง สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานยุคใหม่ได้ โดยมุ่งเน้นกำลังคนทุกระดับต้องได้รับการพัฒนา นำศักยภาพที่มีมาใช้สูงสุดทั้งต่อตนเอง และภาพรวมของประเทศ โดยนายจ้างหรือผู้ประกอบการ สามารถใช้การติดดาว เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ตระหนักในหลักความปลอดภัยในการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในองค์กร หรือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้ระบบการต่อรอง ทำให้ลดข้อพิพาทแรงงานได้

"การพัฒนาคนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง ถ้าสถานประกอบการต่างๆ เข้าสู่การทดสอบ นายจ้างจะได้ใช้มาตรฐานฝีมือในการเลือกคนดีมีฝีมือทำงาน และใช้เป็นหลักประกันในการปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือนตามความเหมาะสม ขณะที่ลูกจ้างจะได้พัฒนาตัวเองสูงขึ้น ประเทศก็จะได้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้"

ด้าน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การพัฒนาคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยนวัตกรรม ปัญญาและเทคโนโลยี โดยจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างคนไทย 4.0 มารองรับการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานจึงจำเป็นและสำคัญ แรงงานต้องมีความรู้และทักษะสูงขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ การยกระดับฝีมือแรงงานไทย จึงใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานมาเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากำลังคน มีการออกประกาศและหลักเกณฑ์ในหลายรูปแบบ อาทิ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อประกอบการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ปัจจุบันกำหนดแล้วคือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการทดสอบฯ ซึ่งก่อให้เกิดการยกระดับฝีมือและมีรายได้ที่สูงขึ้นตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในงานอาชีพ และส่งเสริมให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างแรงงานกลุ่มนี้ จึงจัดพิธีมอบเครื่องหมาย ดาวเงิน 6 แฉก ให้กับแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ซึ่งจะติดไว้บนอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยผู้ที่ได้รับการติดดาวมาจาก 3 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ในหลายบริษัทและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่วนใหญ่ทำงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่อยู่ในแต่ละจังหวัด สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จะดำเนินการมอบสัญลักษณ์ ดาวเงิน 6 แฉก ให้กับผู้ที่ผ่านมาตรฐานในระดับต่างๆ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ - Economics

ร่วมแสดงความคิดเห็น