พาณิชย์ บูรณาการท่องเที่ยวดันเศรษฐกิจชุมชน

พาณิชย์ผลักดันเชิงรุกเศรษฐกิจชุมชน บูรณาการท่องเที่ยว มั่นใจเพิ่มรายได้เศรษฐกิจของประเทศ

วันนี้ (11 ม.ค. 60) นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสนอโครงการและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น หวังยกระดับรายได้ของชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

โดยโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมตลาดสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า OTOP สินค้า Product Champion ของแต่ละจังหวัด, การพัฒนาชุมชนหัตถกรรม (Craft Communities) ตลาดต้องชม และหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยได้เสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมเป้าหมายการทำงานของกระทรวงฯ ในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ที่จะเชื่อมโยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้ ซึ่งกระทรวงต่าง ๆ และภาคเอกชน พร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกัน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและหน่วยบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว, กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้า, กระทรวงคมนาคมจัดทำป้ายบอกทางมายังแหล่งท่องเที่ยวและจุดจำหน่ายสินค้า, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมโยงให้ตลาดต้องชมเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่าย, กระทรวงมหาดไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดและสร้างเสริมเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นให้ตลาด และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้า (SMEs) มาจำหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม รวมถึงนำการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น เป็นต้น

งนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ทำงานเชิงรุกและดึงภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ โดยได้กำชับให้ทุกภาคส่วนทำงานในลักษณะร่วมด้วยช่วยกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโดยรวม พร้อมทั้งให้จัดตั้งคณะทำงาน โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ที่มา TNN24 ช่อง 16

ร่วมแสดงความคิดเห็น