• แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

  • ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

  • การประชุมองค์กรหลัก ศธ.ครั้งที่ 36/2560 เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

  • ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +